Złóż wniosek

Facebook Ikona szukania

Zarząd Fundacji JSW wyznaczył na 2024 rok cztery terminy rozpatrywania dokumentów aplikacyjnych o darowizny ze środków Fundacji JSW:

UWAGA!!! Nastąpiła zmiana terminów składania dokumentów aplikacyjnych!!!

UWAGA!!! Od czerwca 2024 roku nastąpiła zmiana formularzy Wniosków o przyznanie darowizny ze środków Fundacji JSW, 
które obowiązują od naboru szkolno-jesiennego 2024 roku. 

 

WNIOSKI DLA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny ze środków Fundacji JSW muszą poprawnie wypełnić "Wniosek o udzielenie darowizny dla instytucji/organizacji ze środków Fundacji JSW" zawierający szczegółowe dane o wnioskowanym przedsięwzięciu. Do każdego WNIOSKU należy dołączyć:

UWAGA:

  • Prosimy o wskazywanie w dokumentach aplikacyjnych kwot brutto
  • Dokumenty aplikacyjne powinny zostać podpisane przez osoby uprawione do podejmowania decyzji wiążących zgodnie z KRS
  • Dokumenty aplikacyjne tj. WNIOSEK z Załącznikami prosimy przesyłać na adres: [email protected]. Mail powinien zawierać 5 plików. 

 

INFORMACJA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ):

Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie darowizny powinien zawierać również informację o organie prowadzącym tj.:

Miasto / Gmina + adres Urzędu Miasta / Gminy + NIP Miasta / Gminy + REGON Miasta / Gminy

dla 

Przedszkola / Szkoły / Zespołu Szkół + adres placówki oświatowej + NIP placówki oświatowej

reprezentowane przez: Prezydenta / Burmistrza / Wójta oraz Dyrektora placówki oświatowej.

Wniosek powinien zostać podpisany przez Dyrektora placówki oświatowej oraz przez Przedstawiciela organu prowadzącego. 

Umowa darowizny będzie sporządzona analogicznie tzn. stronami umowy będą Miasto / Gmina i placówka oświatowa. Wymagane będą podpisy obu podmiotów, ewentualnie Dyrektor placówki oświatowej może ją podpisać samodzielnie, dołączając stosowne Pełnomocnictwo do podpisywania umów.

WAŻNE!!! Stroną umowy darowizny są wskazane we wniosku Instytucje/Organizacje, dlatego dokumenty finansowe dotyczące Srawozdania z rozliczenia darowizny również MUSZĄ BYĆ wystawione na powyższe Instytucje/Organizacje (dokumenty księgowe wystawione na Radę Rodziców nie będą brane pod uwagę podczas rozliczenia - nawet jako wkład własny; Rada Rodziców nie jest stroną umowy)

 

Szczegółowe zasady udzielania darowizn dla instytucji i obowiązki obdarowanej instytucji określa Regulamin przyznawania darowizn, dostępny poniżej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez instytucję wnioskującą.

I. ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN DLA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI

Fundacja JSW udziela darowizn na podstawie obowiązujących procedur wynikających ze Statutu, Regulaminu przyznawania darowizn, dokumenty są dostępne na stronie internetowej.

1. Zarząd Fundacji JSW rozpatruje wnioski, skierowane wyłącznie drogą elektroniczną oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów.

2. Procedura składania wniosków o przyznanie darowizny:

a) zapoznaj się ze Statutem Fundacji JSW oraz Regulaminem przyznawania darowizn (w przypadku ogłoszonego konkursu zapoznaj się również z warunkami konkursowymi)

b) wypełnij poprawnie wniosek o udzielenie darowizny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kartę informacyjną  

c) prześlij powyższe dokumenty oraz statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy i kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności na adres e-mail: [email protected]

3. Wnioski wypełnione poprawnie pod względem formalnym na projekty zgodne z celami określonymi w z § 5 Statutu Fundacji JSW, przedstawiane są na posiedzeniu Zarządu Fundacji.

4. Członkowie Zarządu na posiedzeniu, po omówieniu i przeanalizowaniu wniosku, w głosowaniu jawnym, uchwałą Zarządu Fundacji podejmują decyzję o ewentualnym przyznaniu darowizny. 

5. Zarząd Fundacji JSW zastrzega sobie prawo do nieprzyznania darowizny pomimo tego, że wszelkie warunki określone zasadami przyznawania darowizn zostały spełnione przez instytucję wnioskującą.

6. Zarząd Fundacji JSW nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.

7. Informacje o przyznnaych darowiznach w danym roku kalendarzowym dostępne są na stronie internetowej www.fundacjajsw.pl w zakładce Sprawozdania z działalności.

8. Z obdarowaną instytucją zostaje zawarta umowa darowizny, określająca strony, wysokość udzielonej darowizny, cel i termin realizacji projektu, sposób i czas rozliczenia się z darowizny, a także termin ważności umowy oraz inne istotne warunki.

II. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI/ORGANIZACJI OBDAROWANEJ

1. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w umowie darowizny.

2. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do przedłożenia w Biurze Fundacji JSW rozliczenia przyznanej darowizny w terminie określonym w umowie. Wzór Sprawozdania z rolzliczenia darowizny dofinansowanego przedsięwzięcia przez Fundację JSW dostępne jest w zakładce "Rozlicz darowiznę"

3. Rozliczenie powinno zawierać oryginały dokumentów i rachunków wraz z ich kserokopiami potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z celem określonym w umowie. Oryginały dokumentów po weryfikacji będą podlegać zwrotowi. W ramach rozliczenia instytucja powinna przesłać także sprawozdanie merytoryczne, finansowe, dokumentację fotograficzną (druk oraz pendrive) oraz innych dokumentów wskazujących na zrealizowanie projektu.

Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie skutkuje wezwaniem do zwrotu przyznanej przez Zarząd Fundacji JSW darowizny.