Obszary wsparcia

Fundacja wspiera instytucje i organizacje oraz samorządy w czterech głównych obszarach:
Facebook Ikona szukania

Kultura i tradycja

Obszary działań statutowych w zakresie:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych;

Wypoczynek i rekreacja

Obszary działań statutowych w zakresie:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystyki i krajoznawstwa;

Zdrowie i bezpieczeństwo

Obszary działań statutowych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 • promocji i organizacji wolontariatu;

Nauka i edukacja

Obszary działań statutowych w zakresie:

 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynałazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
  demokracji;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  i współpracy między społeczeństwami; 
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;