Rozlicz darowiznę

Facebook Ikona szukania

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI / ORGANIZACJI OBDAROWANEJ

1. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w umowie darowizny oraz Kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia ujętą we Wniosku o udzielenie zarowizny ze środków Fundacji JSW.

2. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do przedłożenia w Biurze Fundacji JSW rozliczenia przyznanej darowizny w terminie określonym w paragrafie 4 ust. 3 umowy.

3. W przypadku konieczności przedłużenia realizacji przedsięwzięcia i przedstawienia Sprawozdania, braku możliwości realizacji wydatkó określonych w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia lub zaistnienia obu powyższych sytuacji konieczne staje się zawarcie Aneksu do umowy. Pismo Beneficjenta o zawarcie aneksu do umowy darowizny powinno zostać złożone niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających dokonanie takich zmian, jednak nie później niż 30 dni przed upływem terminu przewidzianego w umowie darowizny na rozliczenie z wykorzystania Darowizny.

4. Rozliczenie powinno zawierać oryginały dokumentów i rachunków (do wglądu) wraz z ich kserokopiami potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z celem określonym w umowie. Dokumenty księgowe powinny zostać opisane zgodnie z "Zasadami opisywania faktur". Oryginały dokumentów po weryfikacji podlegają zwrotowi. W ramach rozliczenia instytucja powinna złożyć także sprawozdanie merytoryczne, finansowe (dokumenty potwierdzające wykorzystanie darowizny takie jak faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów, umowy, potwierdzenia odprowadzenia składek do ZUS i US), dokumentację fotograficzną (druk oraz pendrive) oraz innych materiałów dokumentujących zrealizowanie przedsięwzięcia. Przedstawione dokumenty ksiegowe powinny obejmować czas od daty zawarcia umowy darowizny do daty przedłożenia sprawozdania wskazanym w §4 us. 3 umowy darowizny.

5. Szczegółowe obowiązki Obdarowanego w zakresie rozliczenia z wykorzystania Przedmiotu darowizny określa § 4 ust. 4-8 Regulaminu przyznawania darowizn przez Fundację JSW.

6. Zasady opisywania faktur znajdują się w poniższych dokumentach.

Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie skutkuje wezwaniem do zwrotu przyznanej przez Zarząd Fundacji JSW darowizny.