Korekta kalkulacji kosztów

Facebook Ikona szukania

Co zrobić w przypadku otrzymania darowizny w niższej kwocie niż wnioskowana?

Należy wypełnić korektę kalkulacji kosztów. Możliwe są dwa warianty:

WARIANT I: Zachowujemy wartość przedsięwzięcia wskazaną we wniosku, w tabeli budżetowej uwzględniamy niższą kwotę przyznanej darowizny, podwyższając tym samym wkład własny przedsięwzięcia.

WARIANT II: Zmniejszamy całkowitą wartość przedsięwzięcia, dostosowując kwoty do wartości przyznanej darowizny. Należy pamiętać o zachowaniu proporcji wkładu własnego wynoszącego minimum 10% wartości całego przedsięwzięcia (nie darowizny).

Formularz dostępny tutaj -> KOREKTA KALKULACJI KOSZTÓW

Formularz należy podpisać, opieczętować i przesłać mailowo na adres: [email protected].

 

Kiedy jeszcze wymagana jest Korekta Kalkulacji Kosztów realizowanego przedsięwzięcia?

  1. W przypadku powstania uzasadnionej zmiany w zakresie rodzaju i/lub przedmiotu wydatków (w tym zmian ilościowych) i/lub kosztów ujętych w art. IV pkt 1 wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia), Beneficjent zobowiązany jest wypełnić oraz przedstawić Fundacji JSW Korektę kalkulacji kosztów realizacji przedsięwzięcia dla Instytucji/Organizacji ze środków Fundacji JSW, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. W powyższym zakresie Beneficjent powinien również uwzględnić ewentualne zmiany w zakresie procentowego udziału finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wpłat adresatów przedsięwzięcia. Dokonanie powyższych zmian, wymaga zatwierdzenia przez Koordynatora Biura Zarządu Fundacji JSW. Brak zatwierdzenia powyższych zmian przez Koordynatora Biura Zarządu Fundacji JSW z uwagi na brak uzasadnionych podstaw może skutkować brakiem rozliczenia udzielonej Darowizny oraz powodować obowiązek jej zwrotu (w całości lub części).

 

Kiedy konieczne jest zawarcie Aneksu do umowy darowizny?

  1. W przypadku braku możliwości realizacji określonych wydatków przedsięwzięcia i/lub zaistnienia nowych wydatków związanych z Przedsięwzięciem, w celu zachowania całości lub części uzyskanej przez Beneficjenta kwoty darowizny, konieczne jest zawarcie aneksu na podstawie pisma Beneficjenta o zmianę wydatkowania otrzymanej darowizny. Pismo o zawarcie powyższego aneksu powinno zostać złożone niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających dokonanie takich zmian, jednak nie później niż 30 dni przed upływem terminu przewidzianego w umowie darowizny na rozliczenie z wykorzystania Darowizny (Aneks dotyczy celu). Do pisma należy wówczas dołaczyć formularz Korety kalkulacji kosztów. 
  2. Występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji przedsięwzcięcia oraz przedstawienia sprawozdania (Aneks dotyczy terminu).
  3. Obu powyższych rówocześnie (Aneks dotyczy terminu i celu). Do pisma należy wówczas dołaczyć formularz Korety kalkulacji kosztów.