Korekta kalkulacji kosztów

Co zrobić w przypadku otrzymania darowizny w niższej kwocie niż wnioskowana?

Należy wypełnić korektę kalkulacji kosztów. Możliwe są dwa warianty:

WARIANT I: Zachowujemy wartość przedsięwzięcia wskazaną we wniosku, w tabeli budżetowej uwzględniamy niższą kwotę przyznanej darowizny, podwyższając tym samym wkład własny przedsięwzięcia.

WARIANT II: Zmniejszamy całkowitą wartość przedsięwzięcia, dostosowując kwoty do wartości przyznanej darowizny. Należy pamiętać o zachowaniu proporcji wkładu własnego wynoszącego minimum 10% wartości całego przedsięwzięcia (nie darowizny).

Formularz dostępny tutaj ->KOREKTA KALKULACJI KOSZTÓW

Formularz należy podpisać, opieczętować i przesłać mailowo na adres: [email protected]

 

Formularz Korety kalkulacji kosztów należy również załączyć w przypadku złożenia przez Obdarowanego pisma o aneks do zawartej umowy darowizny.