Dla instytucji i organizacji

WNIOSKI DLA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji JSW muszą poprawnie wypełnić WNIOSEK zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku należy dołączyć:

  • kartę informacyjną o wnioskowanej darowiźnie
  • statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;
  • kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe zasady udzielania darowizn dla instytucji i obowiązki obdarowanej instytucji są dostępne tutaj:

Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez instytucję wnioskującą.

I. ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN DLA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI

Fundacja JSW udziela darowizn na podstawie obowiązujących procedur wynikających ze Statutu, Regulaminu przyznawania darowizn, dokumenty są dostępne na stronie internetowej.

1. Zarząd Fundacji JSW rozpatruje wnioski, skierowane wyłącznie drogą elektroniczną oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów.

2. Procedura składania wniosków o przyznanie darowizny:

a) zapoznaj się ze Statutem Fundacji JSW oraz Regulaminem przyznawania darowizn (w przypadku ogłoszonego konkursu zapoznaj się również z warunkami konkursowymi)

b) wypełnij poprawnie wniosek o udzielenie darowizny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kartę informacyjną  

c) prześlij powyższe dokumenty oraz statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy i kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności na adres e-mail: [email protected]

3. Wnioski wypełnione poprawnie pod względem formalnym na projekty zgodne z celami określonymi w z § 5 Statutu Fundacji JSW, przedstawiane są na posiedzeniu Zarządu Fundacji.

4. Członkowie Zarządu na posiedzeniu, po omówieniu i przeanalizowaniu wniosku, w głosowaniu jawnym, uchwałą Zarządu Fundacji podejmują decyzję o ewentualnym przyznaniu darowizny, która jest dodatkowo zaprotokołowana. (Wszystkie przyznane darowizny przez Zarząd Fundacji są opublikowane na stronie internetowej Fundacji JSW).

5. Zarząd Fundacji JSW zastrzega sobie prawo do nieprzyznania darowizny pomimo tego, że wszelkie warunki określone zasadami przyznawania darowizn zostały spełnione przez instytucję wnioskującą.

6. Zarząd Fundacji JSW nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.

7. W przypadku przyznania darowizny instytucja wnioskująca jest powiadamiana pisemnie o decyzji Zarządu Fundacji.

8. Z obdarowaną instytucją zostaje zawarta umowa darowizny, określająca strony, wysokość udzielonej darowizny, cel i termin realizacji projektu, sposób i czas rozliczenia się z darowizny, a także termin ważności umowy oraz inne istotne warunki.

II. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI/ORGANIZACJI OBDAROWANEJ

1. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w umowie darowizny.

2. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do przedłożenia w biurze Fundacji JSW rozliczenia przyznanej darowizny w terminie określonym w umowie.

3. Rozliczenie powinno zawierać oryginały dokumentów i rachunków wraz z ich kserokopiami potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z celem określonym w umowie. Oryginały dokumentów po weryfikacji będą podlegać zwrotowi. W ramach rozliczenia instytucja powinna przesłać także sprawozdanie merytoryczne, finansowe, dokumentację fotograficzną (druk oraz CD) oraz innych dokumentów wskazujących na zrealizowanie projektu.

Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie może skutkować cofnięciem przyznanej przez Zarząd Fundacji JSW darowizny.