Rozlicz darowiznę

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI / ORGANIZACJI OBDAROWANEJ

 

1. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w umowie darowizny.

2. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do przedłożenia w biurze Fundacji JSW rozliczenia przyznanej darowizny w terminie określonym w umowie.

3. Rozliczenie powinno zawierać oryginały dokumentów i rachunków wraz z ich kserokopiami potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z celem określonym w umowie. Oryginały dokumentów po weryfikacji podlegają zwrotowi. W ramach rozliczenia instytucja powinna złożyć także sprawozdanie merytoryczne, finansowe, dokumentację fotograficzną (druk oraz pendrive) oraz innych materiałów dokumentujących zrealizowanie przedsięwzięcia.

4. Zasady opisywania faktur znajdują się w poniższych dokumentach.

Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie może skutkować cofnięciem przyznanej przez Zarząd Fundacji JSW darowizny.