Zdrowie i bezpieczeństwo

Obszary działań statutowych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 • promocji i organizacji wolontariatu;