Spotkanie Fundacji JSW z Obdarowanymi

Szerokie spectrum odbiorców działań Fundacji JSW

Zarząd Fundacji JSW zaprosił organizacje i instytucje, które zostały obdarowane ze środków Fundacji na spotkanie dotyczące omówienia procedury rozliczeń przyznanych darowizn. Znalazły się wsród nich gminy, jednostki organizacyjne miast i gmin, młodzieżowe kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, parafie oraz jednostki oświatowe.

Pan Artur Dyczko, Prezes Fundacji JSW podkreślał istotność pojawienia się Fundacji, której nadrzędnym celem jest wsparcie lokalnych społeczności z terenów szczególnie narażonych na uciążliwość zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej. "Przyznano 39 darowizn na przedsięwzięcia w czterech obszarach, na których głównie skupia swoją działalność Fundacja JSW tj. nauka i edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo, wypoczynek i rekreacja oraz kultura i tradycja" zadeklarował Prezes Artur Dyczko. Wspomniał także o procesie weryfikacji składanych wniosków, ich ocenie i podejmowanych decyzjach. Fundacja JSW przekazuje darowizny wyłącznie na przedsięwzięcia zgodne z celami Fundacji określonymi w Statucie.„Fundacja zamierza wspierać możliwie dużą liczbę przedsięwzięć maksymalizując skalę ich oddziaływania i krąg potencjalnych adresatów” dodał Pan Aleksander Szymura, Wiceprezes Fundacji JSW.

Koordynatorzy Biura Zarządu Fundacji JSW  przedstawili szczegółowe zasady rozliczeń przyznanych darowizn. Przedstawiciele organizacji i instytucji zostali poinformowani, że realizowane przedsięwzięcia mogą zostać zweryfikowane co do zasadności wydatkowanych środków.

Spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów. Kto wie, być może pojawią się wspólne inicjatywy, łączące gminy, które są bezpośrednimi odbiorcami działań Fundacji JSW.